Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van de eenmanszaak ‘Cristofoli-Design’ gevestigd te 6811 KN Arnhem aan de Nieuwe plein 11-3.

Datum opgesteld: 01-04-16
Versie: v1.2

Artikel 1 – Definities
1. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden.
2. Onder de opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: Cristofoli-Design.
3. Onder opdracht wordt verstaan het verzoek van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer om tegen betaling werkzaamheden te verrichtten.
4. Onder werkzaamheden wordt verstaan al hetgeen de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het kader van de aan de opdrachtnemer verstrekte opdracht, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of doet ondernemen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en opdrachten aan Cristofoli-Design, alsmede op alle overige overeenkomsten waarbij Cristofoli-Design partij is.
2. Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 3 – Offertes
1. Alle door Cristofoli-Design verstrekte offertes zijn vrijblijvend. Dit geld ook voor de algemene aanbiedingen van Cristofoli-Design die vervat zijn in brochures, mailings en dergelijke.
2. Voor zover in het vorige lid genoemde aanbiedingen prijzen of tijdsbepalingen staan vermeld betreft dit slechts richtlijnen. In geen geval kunnen aan dergelijke prijzen of tijdsbepalingen rechten worden ontleend.
3. Tenzij anders vermeld zijn alle in het eerste lid van dit artikel genoemde offertes of aanbiedingen exclusief bijkomende kosten, waaronder bijvoorbeeld reis-, transport-, verzend- en koerierskosten.

Artikel 4 – Opdrachten en wijzigingen
1. Een opdracht wordt door de opdrachtnemer aanvaard door:
a. Hetzij de aanvaarding schriftelijk aan de opdrachtgever te bevestigen;
b. Hetzij de aanvaarding mondeling aan de opdrachtgever te bevestigen;
2. Wijzigingen van een aanvaarde opdracht kunnen slechts met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van beide partijen worden doorgevoerd.
3. Eventuele meerkosten als gevolg van een wijziging in een opdracht komen ten laste van de opdrachtgever. De opdrachtnemer informeer opdrachtgever zo spoedig mogelijk over eventuele meerkosten.
4. Wijzigingen in de opdracht houden in dat de oorspronkelijke overeengekomen levertijden komen te vervallen.

Artikel 5 – Uitvoering van de werkzaamheden
1. Cristofoli-Design spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk, zal Cristofoli-Design de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
2. De opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Cristofoli-Design mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens, informatie en/of materialen, waarvan Cristofoli-Design aangeeft of waarvan de opdrachtgever berijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
3. Een door Cristofoli-Design opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
4. Tenzij ander overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van Cristofoli-Design:
a. Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke kwaliteitsnormen;
b. Het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden;
c. Het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de bovenstaande bedoelde mogelijke beschermingsvormen van de opdrachtgever.
5. Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan stellen partijen elkaar in de gelegenheid de laatste modellen, prototypes of proeven van het resultaat te controleren en goed te keuren. Indien de opdrachtgever zonder test overgaat tot de productie (en dus Cristofoli-Design niet in de gelegenheid wordt gesteld eventuele onvolkomenheden te herstellen) dan ligt het risico en de eindverantwoording bij de opdrachtgever.
6. Afwijkingen in het eindresultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden tot afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
7. Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen zeven werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Cristofoli-Design meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

Artikel 6 – Inschakeling derden
1. Indien zulks naar het oordeel van de opdrachtnemer redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van de opdracht, dan wel indien zulks voortvloeit uit de aard van de opdracht, is de opdrachtnemer gerechtigd om namens en voor rekening van de opdrachtgever derden in te schakelen om opdracht tot levering van goederen en/of diensten te geven.

Artikel 7 – Prijzen
1. Tenzij anders overeengekomen luiden alle prijzen van Cristofoli-Design, vermeld in overeenkomsten, brochures, mailings, offertes, facturen en dergelijke, exclusief B.T.W. en in Euro.

Artikel 8 – Advieswerkzaamheden
1. Cristofoli-Design verricht advieswerkzaamheden naar beste kunnen en inzicht.
2. Cristofoli-Design is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit haar adviezen of voor schade voortvloeiende uit het opvolgen van door haar gegeven adviezen.

Artikel 9 – Exclusiviteit
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen verleent Cristofoli-Design geen enkel recht van exclusiviteit op haar werkzaamheden of diensten of op door haar bemiddeling of inspanningen tot stand gebrachte werken van intellectuele eigendom aan haar opdrachtgevers of derden.

Artikel 10 – Gebruik klantnamen
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen mag Cristofoli-Design namen van opdrachtgevers, projecten en tot stand gebrachte werken vermelden in brochures, mailings en overige reclame-uitingen ten behoeve van Cristofoli-Design.

Artikel 11 – Auteursrecht
1. Voor zover de werkzaamheden, diensten en producten van Cristofoli-Design enig werk van intellectuele eigendom opleveren (waaronder mede begrepen door Cristofoli-Design ontwikkelde merken, slogans, slagzinnen etc.) berust dit eigendom exclusief bij Cristofoli-Design.
2. Cristofoli-Design heeft het uitsluitende recht van verwezenlijking, verveelvoudiging en openbaring van de in dit artikel genoemde werken.
3. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde producten en of diensten, die door of namens opdrachtgevers zelf ter beschikking zijn gesteld, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschrift en/of rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden uit dien hoofde, waaronder die voor directe en indirecte schade.
4. Intellectuele eigendomsrechten en materialen, voortvloeiende uit de werkzaamheden, zullen bij het einde van een opdracht, voor zover de aan opdrachtnemer toebehoren, aan opdrachtgever worden overgedragen, eventueel tegen een nader af te spreken prijs. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de overdacht op de schorten indien en voor zover opdrachtgever nog openstaande schulden bij opdrachtnemer heeft. Objecten waarvan opdrachtnemer als eigenaar geregistreerd staat zullen ten alle tijden in bezit blijven van Cristofoli-Design. 5. Voor zover rechten van intellectuele eigendom van derden in het geding zijn, zal de opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever, met deze derden overleg voeren om te bezien of volledige overdacht van intellectuele eigendom mogelijk is. Opdrachtnemer is gerechtigd voor het voeren van dergelijke overleg kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
6. Indien opdrachtgever door het gebruik van door opdrachtnemer geleverde producten of diensten geconfronteerd wordt met een vordering van een derde uit hoofde van een intellectueel eigendomsrecht is opdrachtgever verplicht om opdrachtnemer terstond en in elk geval binnen 48 uur schriftelijk te informeren, bij gebreke waarvan opdrachtnemer niet langer verplicht kan worden opdrachtgever te vrijwaren tegen aanspraken van die derden. Opdrachtgever is verplicht aan opdrachtnemer alle relevante informatie te verschaffen en medewerking te verlenen welke noodzakelijk is voor het voeren van verweer door opdrachtnemer jegens derden.
7. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van de producten en diensten van opdrachtnemer welk voortvloeien uit de opdracht dan is overeengekomen. Is ter zake niets overeengekomen dan geldt het eerst gebruik als het overgekomen gebruik en dient voor elk verder gebruik schriftelijke toestemming van opdrachtnemer te bestaan.
8. Opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet gerechtigd tot aanpassen of wijzigingen van de geleverde producten en of diensten van de opdrachtnemer.
9. Opdrachtnemer mag de door haar geleverde producten en diensten signeren.

Artikel 12 – Betalingsvoorwaarden
1. Cristofoli-Design is gerechtigd direct na de totstandkoming vaneen overeenkomst 50% van de overeengekomen vergoeding vooruit te factureren. Het resterende bedrag van de overeengekomen vergoeding wordt, naar keuze van Cristofoli-Design, gedurende de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden en/of aan het einde van de opdracht gefactureerd.
2. Betaling van de facturen van Cristofoli-Design dient zonder enige aftrek of schuldvergelijking plaats te vinden uiterlijk 8 dagen na factuurdatum. Indien betalingen binnen die termijn uitblijft is de opdrachtgever in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist.
3. Bij niet tijdige, of slechts gedeeltelijke betaling van de factuurbedragen, is over het openstaande bedrag een rente van 12,5% per maand verschuldigd vanaf de factuurdatum. Als maand geldt iedere maand of gedeelte van een maand na factuurdatum.
4. Buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het openstaande factuurbedrag, exclusief de verschuldigde rente of, indien die hoger zij, de werkelijke gemaakte kosten.

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud
1. Door Cristofoli-Design geleverde diensten en producten blijven eigendom van Cristofoli-Design totdat alle door de opdrachtgever verschuldigde bedragen zijn voldaan. Objecten waarvan opdrachtnemer als eigenaar geregistreerd staat zullen ten alle tijden in bezit blijven van Cristofoli-Design.

Artikel 14 – Opeisbaarheid
1. De vorderingen van Cristofoli-Design op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar indien omstandigheden ter kennis komen die hem goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen, zoals bijvoorbeeld in geval van surseance van betaling, faillissement, beslaglegging onder of liquidatie van de opdrachtgever.
2. In de hiervoor genoemde gevallen is Cristofoli-Design bevoegd de verdere uitvoering van lopende opdrachten op te schorten da wel lopende overeenkomsten te ontbinden, een en ander onverminderd het recht op schadevergoeding.

Artikel 15 – Reclame
1. Reclames en/of klachten over werkzaamheden van Cristofoli-Design dienen plaats te vinden binnen 7 dagen na voltooiing van die werkzaamheden. Reclames en/of klachten dienen per email (met ontvangstbevestiging) dan wel bij aangetekend schrijven bij Cristofoli-Design te worden ingediend.
2. Indien reclames en/of klachten binnen de daarvoor gestelde termijn uitblijven, wordt Cristofoli-Design geacht al haar verplichtingen uit de opdracht c.q. de overeenkomst te hebben voldaan en is Cristofoli-Design niet langer verplicht reclames en/of klachten in behandeling te nemen.
3. Indien een reclame of klacht door Cristofoli-Design wordt erkend zal Cristofoli-Design, naar zijn keuze, de tekortkoming herstellen dan wel de schadevergoeding met inachtneming van deze algemene voorwaarden.
4. Een reclame of klacht geeft de opdrachtgever geen recht om betalingsverplichtingen jegens Cristofoli-Design op te schorten of te verrekenen met andere facturen.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid
1. Iedere aansprakelijkheid tot vergoeding van schade aan opdrachtgever is beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de opdracht overeengekomen vergoeding.
2. Cristofoli-Design dient ingeval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of te verhelpen.
3. Cristofoli-Design is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor aan Cristofoli-Design toerekenbare, directe schade. Aansprakelijkheid van Cristofoli-Design voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergaande gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten. 4. Elke aansprakelijkheid valt door het verloop van twee jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

Artikel 17 – Annulering
1. Indien de opdrachtgever een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert voor of tijdens de aanvang van de overeengekomen werkzaamheden is de opdrachtgever, ter keuze van Cristofoli-Design, gehouden te vergoeden:
- hetzij alle met het oog op de uitvoering van de opdracht reeds gemaakte kosten
- hetzij de overeengekomen vergoeding zulks onverminderd het recht op vergoeding van de overige door Cristofoli-Design in gevolge de annulering te lijden schade, kosten en rente

Artikel 18 – Opschorting
1. Cristofoli-Design is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt
- na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. Ingeval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming hem rechtvaardigt.
-opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. In geval van opschorting van de werkzaamheden is Cristofoli-Design gerechtigd om, alvorens de werkzaamheden te hervatten, een bankgarantie of vooruitbetaling te vorderen ter verzekering van de overeengekomen vergoeding.

Artikel 19 – Wijziging en ontbinding
1. Wijzigingen in de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk, door beide partijen ondertekend worden overeengekomen.
2. Iedere der partijen is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden overeenkomstig de bepalingen van boek 6 het Nederlands Burgerlijk Wetboek.
3. Ontbinding laat onverlet het recht op schadevergoeding jegens het tekort geschoten partij. Indien de overeenkomst tussentijdse wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Cristofoli-Design het recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Cristofoli-Design zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichtte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Cristofoli-Design, zal Cristofoli-Design in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdacht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de oplegging ten grondslag liggen die aan de opdrachtgever toerekenbaar zijn.
5. Indien de overdacht van de werkzaamheden voor Cristofoli-Design extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.
6. Voorts is Cristofoli-Design bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden inden zich omstandigheden voordoen welke aan dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
7. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Cristofoli-Design op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Cristofoli-Design de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst
8. Cristofoli-Design behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 20 – Overmacht
1. Indien als gevolg van overmacht de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet in volle omvang van Cristofoli-Design gevergd kan worden, is Cristofoli-Design gerechtigd de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder enige verplichting tot schadevergoeding aan opdrachtgever.
2. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 21 – Toepasselijk recht/ bevoegde rechter
1. Op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten waar deze voorwaarden van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.
2. Ingeval van geschillen is de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag bij uitsluiting gerechtigd hiervan kennis te nemen.